صادق نیاگلنار, زربخش بحریمحمدرضا, و قربان شیرودیشهره. 2021. “اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر خودتمایزیافتگی، خودگسستگی و قربانی قلدری شدن در نوجوانان دبیرستانی”. سلامت اجتماعی 8 (4), 81-91. https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31256.