بوستانی کاشانیامیرعباس, خدابخشی کولاییآناهیتا, داوودیحسین, و حیدریحسن. 2021. “اثربخشی الگوی روایت درمانی بر مهارت های ارتباطی، ابرازگری هیجانی و همدلی در دختران و پسران آماده ازدواج”. سلامت اجتماعی 8 (2), 232-46. https://doi.org/10.22037/ch.v8i2.28959.