احمدی زری, بزازیان سعیده, تاجری بیوک, و رجب اسدالله. 2021. “مقایسه اثربخشی خنده درمانی و درمان راه حل محور گروهی بر امید به زندگی، معناجویی، شفقت به خود و کاهش قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو”. سلامت اجتماعی 8 (2):205-20. https://doi.org/10.22037/ch.v8i2.28498.