محمدزاده ابراهیمیعلی, و رحیمی پردنجانیطیبه. 2018. “رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی”. سلامت اجتماعی 5 (3), 263-72. https://doi.org/10.22037/ch.v5i3.18468.