کاظمی سیمین. 2017. “کودکان کار: در جهانی که هرگز نساخته‌اند!”. سلامت اجتماعی 4 (2):76-78. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.16808.