شریعت سهیلا, و منشئی غلامرضا. 2017. “الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي شخصيتي و سابقه كودك آزاري همسران در شهر اصفهان”. سلامت اجتماعی 4 (2):90-98. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.15672.