سیدحمزهشیرین, و دماریبهزاد. 2017. “مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران”. فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی 4 (3), 223-32. https://doi.org/10.22037/ch.v4i3.15555.