زر عبدالصالح, کران خسروی پروانه, و احمدی محمد امین. 2017. “شيوع چاقی و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی”. سلامت اجتماعی 4 (2):79-89. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.15343.