محمدی فریما, پاکدامن نشانه, عرشی شهنام, و کلاهی علی اصغر. 2016. “نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393”. سلامت اجتماعی 3 (4):270-77. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.14636.