خراسانی فاطمه, و شعبانی زهرا. 2017. “مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی”. سلامت اجتماعی 4 (2):137-46. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.14380.