ترکش دوز شیرین, و فرخزاد پگاه. 2017. “رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی”. سلامت اجتماعی 4 (2):118-26. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.14372.