بنفشه افشانسارا, جنیدی جعفریاحمد, اسرافیلیعلی, و رضایی کلانتریروشنک. 2016. “روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی”. سلامت اجتماعی 3 (3), 219-27. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13683.