قائدنیای جهرمی علی, حسنی جعفر, فرمانی شهرضا شیوا, و زارعی فرشاد. 2016. “بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار”. سلامت اجتماعی 3 (4):307-18. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.13266.