نژادکریم الهه, سعیدی فرد طاهره, وحیدنیا نرگس, و احمدی خدابخش. 2016. “نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج”. سلامت اجتماعی 3 (4):299-306. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.13176.