بهرامیسمیه, راجیمجتبی, و بهرامینصرت. 2016. “دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی”. سلامت اجتماعی 3 (3), 248-55. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13067.