ایمانیسعید, زارعمریم, آقا یوسفیعلیرضا, زارعحسین, و شقاقیفرهاد. 2016. “تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری”. سلامت اجتماعی 3 (3), 211-18. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12979.