کیهانفیروزه, و صابرسوسن. 2016. “پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک های تفکر زنان متأهل شهر تهران”. سلامت اجتماعی 3 (3), 200-210. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12971.