دمیرچیفاطمه, و خدابخشی کولاییآناهیتا. 2016. “بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران)”. سلامت اجتماعی 3 (3), 239-47. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12532.