سپهرمنشزهرا, و مروجیسید علیرضا. 2016. “سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کاشان”. سلامت اجتماعی 3 (3), 228-38. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12201.