جبرائیلی هاشم, حسنی جعفر, و حبیبی عسگرآباد مجتبی. 2017. “نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات”. سلامت اجتماعی 4 (2):99-109. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.11935.