قربانیان الهام, محمدلو هادی, حبیبی عسگرآباد مجتبی, و حسن آبادی فاطمه. 2016. “سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی”. سلامت اجتماعی 3 (4):278-88. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.11817.