سروستانیعلی, سید علی تبارسید هادی, بامدادسارا, حبیبی عسگرآبادمجتبی, و سعیدیطاهره. 2017. “سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب”. سلامت اجتماعی 4 (1), 15-23. https://doi.org/10.22037/ch.v4i1.11745.