سروستانی علی, سید علی تبار سید هادی, بامداد سارا, حبیبی عسگرآباد مجتبی, و سعیدی طاهره. 2017. “سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب”. سلامت اجتماعی 4 (1):15-23. https://doi.org/10.22037/ch.v4i1.11745.