سید علی تبار سید هادی, حمیدی رویا, قنبری سعید, زاده محمدی علی, و حبیبی عسگرآباد مجتبی. 2016. “رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران”. سلامت اجتماعی 3 (2):119-26. https://doi.org/10.22037/ch.v3i2.11535.