تقوایی نیا علی, رحیمیان بوگر اسحق, و معاضدیان آمنه. 2016. “نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه”. سلامت اجتماعی 3 (4):319-29. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.10761.