احمدیف.; گودرزیک.; فرخین.; روزبهانیم. مقایسه اثربخشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" و "طرحواره درمانی" بر تاب‌آوری افراد مبتلا به بیماری قلب و عروق: یک مطالعه راهنما. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی, v. 8, n. 4, p. 17-29, 3 اکتبر 2021.