قاسمیا.; مسچیف.; اصغرپورم.; سوداگرش. اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتلا به چاقی. سلامت اجتماعی, v. 8, n. 4, p. 55-68, 11 دسامبر 2021.