صادق نیاگ.; زربخش بحریم.; قربان شیرودیش. اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر خودتمایزیافتگی، خودگسستگی و قربانی قلدری شدن در نوجوانان دبیرستانی. سلامت اجتماعی, v. 8, n. 4, p. 81-91, 14 دسامبر 2021.