سیدحمزهش.; دماریب. مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران. فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی, v. 4, n. 3, p. 223-232, 7 ژوئن 2017.