زارع المشیری م.; صابر س. پیش‎بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی– اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان دوره متوسطه. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 127–136, 2017. DOI: 10.22037/ch.v4i2.14949. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14949. Acesso em: 2 مارس. 2024.