خراسانی ف.; شعبانی ز. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 137–146, 2017. DOI: 10.22037/ch.v4i2.14380. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14380. Acesso em: 2 مارس. 2024.