بنفشه افشانس.; جنیدی جعفریا.; اسرافیلیع.; رضایی کلانتریر. روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی. سلامت اجتماعی, v. 3, n. 3, p. 219-227, 23 اکتبر 2016.