بهرامیس.; راجیم.; بهرامین. دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی. سلامت اجتماعی, v. 3, n. 3, p. 248-255, 24 دسامبر 2016.