ایمانیس.; زارعم.; آقا یوسفیع.; زارعح.; شقاقیف. تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری. سلامت اجتماعی, v. 3, n. 3, p. 211-218, 29 سپتامبر 2016.