کیهانف.; صابرس. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک های تفکر زنان متأهل شهر تهران. سلامت اجتماعی, v. 3, n. 3, p. 200-210, 25 سپتامبر 2016.