دمیرچیف.; خدابخشی کولاییآ. بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران). سلامت اجتماعی, v. 3, n. 3, p. 239-247, 5 نوامبر 2016.