محمدعلی پورز.; سید علی تبارس. ه.; بامدادس.; زاده محمدیع.; اعتصامیم. س. ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES). سلامت اجتماعی, v. 3, n. 3, p. 190-199, 8 آگوست 2016.