سید علی تبار س. ه.; حمیدی ر.; قنبری س.; زاده محمدی ع.; حبیبی عسگرآباد م. رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 119–126, 2016. DOI: 10.22037/ch.v3i2.11535. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11535. Acesso em: 16 آوریل. 2024.