ایزدآبادی ب., اکبری ب., & مقتدر ل. (2024). روایی بستة آموزشی مبتنی بر رویکردهای مصاحبه انگیزشی و ذهنی سازی در مورد اجتناب تجربه‌ای و حس عاملیت دانش‌آموزان با ترومای کودکی . سلامت اجتماعی, 10(4), 30–41. https://doi.org/10.22037/ch.v10i4.31734