صفیری س., & کلاهی ع. ا. (2023). معرفی اهداف توسعه پایدار. سلامت اجتماعی, 10(3), 1–31. https://doi.org/10.22037/ch.v10i3.31716