محبی م., & نویدی مقدم م. (2023). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب کرونا و استرس شغلی پرستاران . سلامت اجتماعی, 10(3), 51–62. https://doi.org/10.22037/ch.v10i3.31709