نقوی ژ., عینی پور ج., & اکبری ب. (2023). بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما. سلامت اجتماعی, 10(2), 1–12. https://doi.org/10.22037/ch.v10i2.31706