عنبری ا., اکبری ب., صادقی ع., & مافی م. (2023). روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی. سلامت اجتماعی, 10(1), 15–27. https://doi.org/10.22037/ch.v10i1.31698