قائدی ا., & طباطبائی ح. (2023). مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما. سلامت اجتماعی, 9(5), 1–9. https://doi.org/10.22037/ch.v9i5.31520