نظری چافجیریم., ابوالقاسمیش., & زربخش بحریم. (2021). رابطه سبک های دلبستگی و سرمایه روان شناختی با افسردگی از طریق میانجی‌گری طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد دچار آسیب شنوایی. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی, 8(4), 30-42. https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31490