احمدیف., گودرزیک., فرخین., & روزبهانیم. (2021). مقایسه اثربخشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" و "طرحواره درمانی" بر تاب‌آوری افراد مبتلا به بیماری قلب و عروق: یک مطالعه راهنما. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی, 8(4), 17-29. https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31463