حدادی مقدمح., ابوالقاسمیش., & تیزدستط. (2021). رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی, 8(4), 1-16. https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31429