قاسمیا., مسچیف., اصغرپورم., & سوداگرش. (2021). اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتلا به چاقی. سلامت اجتماعی, 8(4), 55-68. https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31300