صادق نیاگ., زربخش بحریم., & قربان شیرودیش. (2021). اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر خودتمایزیافتگی، خودگسستگی و قربانی قلدری شدن در نوجوانان دبیرستانی. سلامت اجتماعی, 8(4), 81-91. https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31256