محمدزاده ابراهیمیع., & رحیمی پردنجانیط. (2018). رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی. سلامت اجتماعی, 5(3), 263-272. https://doi.org/10.22037/ch.v5i3.18468