شریعت س., & منشئی غ. (2017). الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي شخصيتي و سابقه كودك آزاري همسران در شهر اصفهان. سلامت اجتماعی, 4(2), 90–98. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.15672